Lineage

Doshu's

Morihei Ueshiba Osensei

Oprichter van aikido.
Memoir of the Master on Aikido Journal

Kisshomaru Ueshiba Doshu


Kisshomaru Ueshiba Doshu

Moriteru Ueshiba Doshu


Moriteru Ueshiba Doshu

Onze sensei's

Masatake Fujita Shihan (8th Dan aikikai)


Masatake Fujita Shihan (8th Dan aikikai)

Peter Bacas Sensei (6th Dan aikikai)


Peter Bacas Sensei (6th Dan aikikai)